NL

Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden vanaf 1/7/2016 en zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst via www.nummerplaatonline.be

Identificatie van de verkoper
www.nummerplaatonline.be is een webshop van Group Wuyts bv , Kleistraat 109, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer BE0446835943

Contract
Er is sprake van een contractuele verbintenis wanneer de bestelprocedure, inclusief de betaling, gebeurd is en de bevestigingsmail werd ontvangen.

Geschillen
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van onze diensten en de toepassing of interpretatie van onderhevige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Herroepingsrecht
De wet schrijft een termijn van 14 dagen voor, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel af te zien van de koop. Dit recht komt niet toe aan de professionele koper. Aanspraak maken op dit recht kan via een aangetekend schrijven gericht naar Group Wuyts bv, Kleistraat 109, Aartselaar. Aankoopbedrag wordt vergoed. Dit herroepingsrecht geldt niet voor nummerplaten gezien dit ‘goederen op maat’ zijn.

Levering
Bestellingen die op werkdagen (ma t.e.m. vr) voor 16u30 bevestigd en betaald zijn worden diezelfde dag klaargemaakt en binnengebracht bij Bpost voor verzending. Bpost levert de bestelling dan meestal de volgende werkdag aan huis. Indien niemand aanwezig blijft de bestelling gedurende twee weken liggen in een nabijgelegen postpunt. Zendingen die worden terug gestuurd worden niet vergoed en kunnen opgehaald worden of opnieuw verstuurd tegen betaling van transportkost. Indien de levering later dan voorzien zou gebeuren ligt de verantwoordelijkheid bij Bpost en niet bij Group Wuyts bv.

FR

Portée
Ces conditions sont valables à partir du 1/7/2016 et s’appliquent à toute commande passée sur www.nummerplaatonline.be.

Identification du vendeur
www.nummerplaatonline.be est une boutique en ligne de Group Wuyts bv, Kleistraat 109, 2630 Aartselaar, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise BE0446835943.

Contrat
Une relation contractuelle existe lorsque la procédure de commande, y compris le paiement, a été effectuée et que l’e-mail de confirmation a été reçu.


Litiges
Tout litige relatif à l’utilisation de nos services et à l’application ou l’interprétation des présentes Conditions Générales de Vente sera régi exclusivement par le droit belge.
Tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux compétents pour notre siège social. Des informations sur les modes alternatifs de règlement des litiges sont disponibles via ce lien : http://ec.europa.eu/odc/ mais nous nous réservons le droit de soumettre les litiges exclusivement aux tribunaux.


Droit de retrait
La loi prévoit un délai de 14 jours à compter du jour suivant la livraison de la commande pour éventuellement annuler l’achat. Ce droit ne s’applique pas aux acheteurs professionnels. Pour exercer ce droit, veuillez envoyer une lettre recommandée à Group Wuyts bv, Kleistraat 109, Aartselaar. Le prix d’achat sera remboursé. Ce droit de rétractation ne s’applique pas aux plaques d’immatriculation, car il s’agit de “produits sur mesure”.

Livraison
Les commandes confirmées et payées les jours ouvrables (lun-ven) avant 16h30 sont préparées et soumises à Bpost pour être expédiées le jour même. Bpost livre alors généralement la commande à votre domicile le jour ouvrable suivant. Si personne n’est présent, l’ordre restera dans un point postal proche pendant une quinzaine de jours. Les envois retournés ne sont pas remboursés et peuvent être récupérés ou réexpédiés contre paiement des frais de transport. Si la livraison a lieu plus tard que prévu, la responsabilité en incombe à Bpost et non à Group Wuyts bv.