NL

  1. Waarom deze privacyverklaring?

Eurocarplate bvba hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Eurocarplate bvba u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Eurocarplate bvba.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Handgelonline.

www. nummerplaatonline.be is een initiatief van:

Group Wuyts bv

Kleistraat 109

2630 Aartselaar

België

Btw-nummer: BE0446835943

E-mail: info@plaqueonline.be

Group Wuyts verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Group Wuyts bv:

Group Wuyts bv verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Group Wuyts bv worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Eurocarplate bvba bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Group Wuyts bv en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Group Wuyts bv zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Group Wuyts bv.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Group Wuyts bv heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring

Als u het platform/de website van Group Wuyts bv wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Group Wuyts bv verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Handgelonline onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Group Wuyts bv uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Group Wuyts bv uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Group Wuyts bvhieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@nummerplaatonline.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Group Wuyts bv. Group Wuyts bv zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Group Wuyts bv beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Group Wuyts bv staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Group Wuyts bv dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Group Wuyts bv hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@nummerplaatonline.be

Gebruiker heeft het recht om de aan Group Wuyts bv verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal nummerplaatonline hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@nummerplaatonline.be 

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Group Wuyts bv bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Group Wuyts bv bvba hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@nummerplaatonline.be

FR

Pourquoi cette politique de confidentialité ?
Group Wuyts bv s’engage à protéger votre vie privée et vos données personnelles. Nous n’utiliserons vos données personnelles que conformément à la loi sur la protection de la vie privée et aux autres exigences légales applicables. Toute référence dans la présente politique de confidentialité à la loi sur la protection de la vie privée est une référence à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Toute référence au règlement est une référence au règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Par la présente déclaration de confidentialité, Group Wuyts bv bvba souhaite attirer votre attention sur les traitements relatifs à ces données et sur vos droits. En utilisant notre plate-forme/site web/application, vous donnez explicitement votre consentement à d’éventuelles activités de traitement par Group Wuyts bv.

La présente déclaration de confidentialité peut faire l’objet de mises à jour et de modifications à l’avenir. Vous devez vérifier ce document régulièrement. Toute modification substantielle sera toujours clairement communiquée sur la plate-forme de plaqueonline.

Qui traite les données personnelles ?
www. nummerplaatonline.be est une initiative de :

Group Wuyts

Kleistraat 109

2630 Aartselaar

Belgique

Numéro Btw : BE0446835943

Courriel : info@plaqueonline.be

Quelles sont les données personnelles traitées ?
Group Wuyts bv s’engage à ne traiter que les données personnelles qui sont pertinentes et nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées par Group Wuyts bv :

Détails d’identification
Détails financiers
À quelles fins mes données personnelles sont-elles utilisées ?
Group Wuyts bv collecte des données personnelles afin de vous offrir une expérience utilisateur sûre, optimale et personnalisée. La collecte de données à caractère personnel augmentera au fur et à mesure que vous ferez un usage plus intensif de la plateforme/site web/application et de nos services en ligne.

Le traitement des données est indispensable au fonctionnement de la plateforme/site web/application et des services qui y sont associés. Le traitement a lieu exclusivement aux fins bien définies suivantes :

Vous permettre d’accéder à votre profil d’utilisateur.
Offrir et améliorer un service général et personnalisé ; notamment à des fins de facturation, offrir des informations, des bulletins d’information et des offres qui vous sont utiles et/ou nécessaires, obtenir et traiter les évaluations des utilisateurs et fournir une assistance.
Offrir et améliorer les produits fournis ; produits personnalisés et spécifiques basés sur les informations et les données fournies.
La détection et la protection contre la fraude, les erreurs et/ou les comportements criminels.
Objectifs de marketing
Lors de la visite de la plate-forme/site web/application d’Group Wuyts bv, certaines données sont collectées à des fins statistiques. Ces données sont nécessaires pour optimiser l’utilisation de notre plate-forme/site web/application. Ces données sont : Adresse IP, lieu probable de la consultation, heure et jour de la consultation, pages visitées. En visitant la plate-forme/le site web/l’application d’Eurocarplate bvba, vous acceptez cette collecte de données à des fins statistiques comme décrit ci-dessus.

L’utilisateur fournit toujours à Group Wuyts bv des données personnelles et peut ainsi exercer un certain contrôle. Si certaines données sont incomplètes ou apparemment incorrectes, Eurocarplate bvba se réserve le droit de reporter temporairement ou définitivement certaines actions prévues.

Les données personnelles ne sont traitées qu’à des fins d’utilisation interne au sein de Group Wuyts bv .
Nous pouvons donc vous assurer que les données personnelles ne sont pas vendues, transférées ou communiquées à des tiers associés à nous. Group Wuyts bv a pris toutes les précautions juridiques et techniques possibles pour empêcher l’accès et l’utilisation non autorisés.

Nous utilisons aussi des cookies !
Lors d’une visite sur notre plateforme/site web, des “cookies” peuvent être placés sur votre disque dur afin de mieux adapter la plateforme/site web aux besoins du visiteur qui revient. Les cookies non fonctionnels nous aident à optimiser votre visite sur la plateforme et à mémoriser des choix techniques.

Pour mieux comprendre comment nous utilisons les cookies pour collecter et traiter vos données personnelles, veuillez vous référer à notre Déclaration sur les cookies.

Si vous souhaitez consulter la plateforme/site web Group Wuyts bv, il est recommandé d’activer les cookies. La manière de désactiver les cookies peut également être consultée dans notre déclaration sur les cookies.

Quels sont mes droits ?
Garantir un traitement licite et sûr des données personnelles
Group Wuyts bv traite toujours vos données personnelles de manière équitable et légale. Cela implique les garanties suivantes :

Les données personnelles ne seront traitées que conformément aux objectifs définis et légitimes de la présente déclaration de confidentialité.
Les données à caractère personnel ne sont traitées que dans la mesure où elles sont adéquates, pertinentes et non excessives.
Les données personnelles ne seront conservées qu’aussi longtemps que cela sera nécessaire à la réalisation des objectifs décrits et légitimes dans la présente déclaration de confidentialité.
Les mesures techniques et de sécurité nécessaires sont prises pour réduire au minimum les risques d’accès ou de traitement illicite des données à caractère personnel. En cas d’intrusion dans ses systèmes informatiques, plaqueonline prendra immédiatement toutes les mesures possibles pour minimiser les dommages.

Droit d’accès/correction/suppression de vos données personnelles
Sur preuve de votre identité d’utilisateur, vous avez le droit d’obtenir de Group Wuyts bv la confirmation que vos données personnelles sont traitées ou non. En outre, lorsque Group Wuyts bv traite vos données, vous avez le droit d’accéder aux données personnelles collectées. Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès, Eurocarplate bvba donnera suite à votre demande dans un délai d’un (1) mois à compter de sa réception. La demande est faite par courrier recommandé ou en envoyant un courrier électronique à info@plaqueonline.be.

Les données personnelles inexactes ou incomplètes peuvent être corrigées à tout moment. Il incombe à l’utilisateur de corriger les inexactitudes et les lacunes dès le départ. Vous pouvez exercer votre droit de rectification en fournissant à Group Wuyts bv une déclaration complémentaire. Group Wuyts bv donnera suite à cette déclaration dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la déclaration supplémentaire.

Vous avez également le droit d’obtenir que nous supprimions vos données personnelles sans délai déraisonnable. Vous ne pouvez invoquer ce droit à l’oubli que dans les cas suivants :

Lorsque les données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été initialement collectées ;
Lorsque les données à caractère personnel ont été collectées sur la base du consentement et qu’il n’existe aucune autre base juridique pour le traitement ;
Lorsque la personne s’oppose au traitement de ses données personnelles et qu’il n’existe pas de motifs légitimes impérieux de traitement ;
Lorsque les données personnelles ont été traitées de manière illégale ;
Lorsque les données personnelles doivent être supprimées conformément à une obligation légale.
Group Wuyts bv évalue la présence de l’un des cas susmentionnés.

Droit de restreindre/de s’opposer au traitement de vos données personnelles
L’utilisateur a le droit d’obtenir la restriction du traitement de ses données personnelles :

Pendant la période nécessaire à Group Wuyts bv pour vérifier l’exactitude des données personnelles, en cas de litige ;
Lorsque le traitement des données est illégal et que l’Utilisateur demande la restriction du traitement au lieu de l’effacement des données personnelles ;
Lorsque Group Wuyts bvn’a plus besoin des données personnelles de l’Utilisateur aux fins du traitement et que l’Utilisateur a besoin des données personnelles concernant une réclamation légale ;
Pendant la période nécessaire à Group Wuyts bv pour évaluer l’existence de motifs d’effacement des données personnelles.
En outre, l’utilisateur a le droit de s’opposer à tout moment au traitement de ses données personnelles. Group Wuyts bv cessera alors de traiter vos données personnelles, à moins qu’Eurocarplate bvba ne puisse fournir des motifs légitimes impérieux pour le traitement de vos données personnelles qui prévalent sur le droit d’opposition de l’Utilisateur.

Si l’utilisateur souhaite exercer ces droits, Group Wuyts bv le fera dans un délai d’un (1) mois après réception de la demande. La demande est faite par courrier recommandé ou par courriel à info@plaqueonline.be

Droit à la portabilité des données
L’utilisateur a le droit de recevoir les données personnelles fournies à Group Wuyts bv dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. En outre, l’Utilisateur a le droit de transférer ces données à caractère personnel à un autre responsable du traitement des données lorsque le traitement des données à caractère personnel est fondé uniquement sur le consentement de l’Utilisateur.

Si l’utilisateur souhaite exercer ce droit, plaqueonline le fera dans un délai d’un (1) mois après réception de la demande. La demande est faite par courrier recommandé ou par e-mail à info@plaqueonline.be

Droit de retirer mon consentement/droit de déposer une plainte
Les utilisateurs ont le droit de retirer leur consentement à tout moment. Le retrait du consentement n’affecte pas la licéité du traitement fondé sur le consentement avant son retrait. En outre, l’utilisateur a le droit d’introduire une plainte concernant le traitement de ses données personnelles par Group Wuyts bv auprès de la Commission belge pour la protection de la vie privée.

Si l’Utilisateur souhaite exercer ce droit, Group Wuyts bv donnera suite à sa demande dans un délai d’un (1) mois à compter de sa réception. La demande est faite par courrier recommandé ou par courriel à info@plaqueonline.be